Dette er byvekstavtalen

Kristiansandsregionen ønsker å forhandle om en Byvekstavtale. Avtalen skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø i Kristiansand-regionen. Målet er nullvekst i persontransport med bil. Dette er en dugnad mellom staten, fylket, kommunene og innbyggerne. Jo flinkere vi er, desto mer midler bidrar staten med til bedre busstilbud, flere gang- og sykkelveier og bedre framkommelighet for bil.

Målet med Byvekstavtalen er å unngå at personbiltrafikken i sentrumsområdene vokser.

Aktørene:

Deltakerne er de fem kommunene Kristiansand, Vennesla, Iveland, Lillesand og Birkenes, fylket og staten.

Midlene:

Avtalen skal i årene fremover sikre finansiering av en rekke tiltak som bidrar til at personbiltrafikken ikke øker. Vi skal bygge tryggere og bedre veier, sykkelveier, fortau og miljøgater. Bussene skal få egne kollektivtraseer som sikrer at de kommer raskt fram. Det skal investeres flere milliarder kroner og regningen fordeles mellom staten, kommunene og bilistene som passerer i bomringen.  

Målet:

Sammen skal vi kutte bilkø og klimagassutslipp og sørge for at alle kommer lett og trygt fram dit vi skal.

  • Det blir enklere og tryggere å være syklist og gående
  • Kollektivtilbudet blir bedre
  • Veiene blir tryggere og trafikkavviklingen mer effektiv
  • Byrommene blir triveligere, med plass til flere mennesker og færre biler
  • Luften vi puster inn hver dag blir bedre

Visste du?

- Kristiansand og åtte andre byregioner i Norge får belønningsmidler fra staten for å sikre nullvekst i personbiltrafikken.

- I 2018 gikk 65 millioner kroner av belønningsmidlene fra staten til å bedre busstilbudet. Det har blant annet gitt hyppigere bussavganger flere linjer og  nye kollektivterminaler.

- Det finnes i dag rundt 9000 parkeringsplasser i Kristiansand sentrum. Rundt 4000 av dem er offentlige parkeringsplasser.

- 77 prosent av de yrkesaktive i Kristiansand har tilgang på gratis parkering på jobben.

- I 2018 økte andelen elbiler i regionen til 11,5 prosent.