Dette kan Byvekstavtalen gi oss:

En dobling av busskapasiteten, flere innfartsparkeringer og sammenhengende sykkelekspressvei mellom Sørlandsparken og Kjos. Økte bompengesatser for de som bruker privatbilen.

Flere og hyppigere busser skal gjøre det mer attraktivt å velge buss i stedet for bil.

Dette er hovedgrepene som skal få flere i Kristiansand-regionen til å parkere bilen og sørge for at privatbiltrafikken ikke vokser, selv om vi blir flere folk. Staten har satt av over 65 milliarder kroner til byvekstavtalene i landets storbyer de neste 10 årene. Kristiansand-regionen kan få sin del av denne potten hvis den klarer nullvekstmålet i privatbiltrafikken.

Byvekstavtalen er et spleiselag der staten bidrar med store beløp til by- og regionutvikling. Forutsetningen er at regionen følger opp med tiltak som sikrer at framtidig vekst i bytrafikken skjer med kollektiv transport og sykkel. Med på spleiselaget er deltakerfylkene og bilistene som betaler i bommene for å benytte bilen i sentrumsområdene.

Målet:

Alle tiltakene som foreslås i byvekstavtalen, har én hensikt; å redusere bilkøene på innfartsårene, få ned trengselen av biler i sentrumsstrøk og et bedre miljø. Flere busser og et bedre rutetilbud skal gjøre det lettere for flere av oss å velge buss. Et godt utbygd sykkelveinett skal legge til rette for at flere kan velge sykkel til jobb og skole.

Her er noen av tiltakene skal gi en mer effektiv trafikkflyt i bystrøk og et bedre miljø:

Kollektivtilbudet:

- Buss- og rutetilbudet dobles de neste 15 årene. Sammenhengende bussmetro med avganger hver 10. minutt mellom Rona i Randesund og Kjos i Vågsbygd. Ny bro over Otra og flere kollektivfelt som sikrer at bussen kommer raskt fram. Bussterminaler med tilhørende parkeringsplasser langs innfartsårene til Kristiansand.

Sykkelveier:

- Sammenhengende sykkelekspressvei mellom Sørlandsparken i Randesund og Kjos i Vågsbygd. Egen markert sykkelbane som gjør det trygt og attraktivt å velge sykkel. Nye og opprustede sykkelveier som binder sammen eksisterende sykkelveinett og knytter kommunesentrene til den sentrale sykkelekspressveien

Gangveier:

- Ny gangvei mellom campus UiA og Kvadraturen og mellom Sørlandet Sykehus og Kvadraturen. Nye gangveier i kommunene som binder sammen og korter ned avstanden mellom boligområder og bussholdeplassene.

Veier:

-Nytt kryss og veiforbindelse Gartnerløkka-Kolsdalen. Kristiansands travleste transportknutepunkt for vei, sjø og jernbane opprustes med ny adkomst til havneområde og fergekai. Firefelts innfartsvei skal bedre trafikkavviklingen, samtidig som det blir bedre tilrettelagt for kollektivtransport og sykkelekspressveien.

-Ny firefelts E39 mellom Breimyr og Kolsdalen, som er den travleste transportåren inn til Kristiansand. Utbyggingen skal redusere dagens køer og lette adkomsten for trafikk inn og ut av ferjeterminalen på Kristiansand havn.

- Ny Havnegate skal avlaste Vestre Strandagate som hovedinnfartsåre for biltrafikk til Kvadraturen. Vestre Strandgate blir hovedåre for kollektivtransport.

- Prosjekt E18 Håneskrysset opprustes for å bedre trafikkavviklingen på E18 og sikre framkommelighet for sykkel og buss.

Visste du?

- Det bor omlag 8500 mennesker i Kvadraturen. Kristiansand kommune har som mål å doble antallet.

- Seks av 10 turer vi foretar, skjer med personbil. 20 prosent av turene går vi, mens ni prosent er med kollektiv transport. Sykkelen står for åtte prosent, mens 61 prosent skjer med personbil.

- I 2018 passerte 1095 syklister daglig målepunktet i Gartnerløkka daglig i sommerhalvåret. Det er en økning på 14,3 prosent.