Hvorfor Byvekstavtale?

Dersom vi ikke endrer reisevanene våre de neste 10 årene, kan vi få 36 000 flere biler inn og ut av Kristiansand sentrum hvert døgn.

Flere av oss bør i framtiden kjøre kollektivt i byene stedet for å bruke privatbilen.

Det tilsvarer en sammenhengende rekke med biler på over 15 mil. Samlet vil de kreve en parkeringsplass tilsvarende 40 fotballbaner. Trafikkøkningen omfatter bilreiser inn og ut av Kristiansand og bilreiser innad i sentrum.

Årsaken til trafikkveksten er at Kristiansand-regionen vokser mest av alle landets byregioner. Ifølge prognosene blir vi 25 000- 30 000 flere de neste 10 årene. Det tilsvarer mer enn hele befolkningen i Grimstad kommune.

I dag bruker vi bil på rundt 60 prosent av alle reiser i regionen med personbil, mens bussen står for 9 prosent. Dersom ikke andelen som kjører personbil går ned, og flere tar buss eller sykler, blir det lengre køer på veiene og enda trangere om plassen i Kristiansand sentrum.

Statens vegvesen har beregnet at privatbiltrafikken øker med rundt 17 prosent hvis det ikke blir innført nye tiltak. I dag foretas det rundt 210. 000 reiser med bil i Kristiansand hver eneste dag. I 2030 kan tallet øke til 246 000.  Regnestykket forutsetter at dagens bominnkreving blir videreført.

Uten bomring vil trafikkmengden øke mye mer. På hovedinnfartsårene E39 og E18 inn til Kristiansand sentrum kan trafikkmengden nær doble seg, ifølge beregninger fra Statens vegvesen. Da vil begge disse strekningene være overbelastet og medføre store trafikkproblemer morgen og ettermiddag.

Slik vokser køene

Ifølge beregningene vil reisetiden med bil fra Sørlandsparken til Kvadraturen i rushtiden øke med 60 prosent i forhold til reisetid utenom rushtiden. Fra Vågsbygd til Kvadraturen øker reisetiden med 75 prosent.  States vegvesen regner dessuten med at tidsrommet hvor det er rushtid og bilkø dobles fra én til to timer. Vi må belage oss på rushtid i perioden 15.00 til 17.00, mens trafikktoppen i dag er mellom 15.00 og 16.00.

Presser opp biltrafikken

Det er ikke bare befolkningsveksten som kan gi økt privatbiltrafikk. Økt velstand i befolkningen gjør at flere familier får råd til å anskaffe bil nummer 2 eller 3. Flere biler gir økt trafikk.

Det faktum at stadig flere av oss kjører elbil, kan også bidra til økt biltrafikk til sentrum. Elbilene kjører i dag gratis gjennom bomringen. Selv med halv pris for elbiler, viser vegvesenets modeller at biltrafikken vil øke i takt med flere elbiler.  Selv om de er utslippsfrie, skaper elbiler like mye kø og krever like mye plass i byen som en bil med forbrenningsmotor.

Pisk og gulrot

Med Byvekstavtalen forplikter vi oss til å gjennomføre tiltak som gjør at personbiltrafikken ikke vokser, selv om vi blir flere mennesker. Det krever store investeringer i kollektivtilbud sykkelveier og annen infrastruktur. For å få til dette trenger vi det statlig bidraget som Byvekstavtalen utløser.

Inntektene fra bomstasjonene er også viktig. Men bompenge-innkrevingen har en annen og minst like viktig funksjon i byvekstavtalene; den skal gjøre det mer fordelaktig og lønnsomt for flere av oss å velge buss eller sykkel i stedet for privatbilen når vi skal inn og ut av byen.

Kilder: Statens vegvesen, Byutredning Kristiansandsregionen/E18/E39/ Fagrapport transportanlayse 2018/ Trafikkdata Statens vegvesen

Visste du?

- Kristiansand-regionen har fått 935 millioner kroner i belønningsmidler fra staten siden ordningen ble innført  i 2009.

- I løpet av de 10 årene Kristiansand-regionen har mottatt belønningsmidler har befolkningen i Kristiansand-regionen økt med rundt 20 000 personer.

- De neste 15 årene kan innbyggertallet vokse med ytterligere 25-30 000 personer.

- En av tre innbyggere i Kristiansand-regionen reiser kollektivt minst en gang ukentlig. 52 prosent reiser kollektivt 1-3 ganger i måneden, mens halvparten av oss sjelden eller aldri kollektivt.

- En buss kan erstatte opptil 50 biler på veien. De utgjør en sammenhengende bilkø på over 250 meter.